Neugebauer J., Adler S., Kistler F., Kistler S. 

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 17-23
E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/17

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Jorg Neugebauer1,3,E,F, Stefan Adler2,E,F, Frank Kistler1,E,F, Steffen Kistler1,E,F

1praktyka prywatna, Landsberg am Lech, Niemcy
2konsultant ds. implantologii stomatologicznej, Landsberg am Lech, Niemcy
3Interdyscyplinara Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Wydział Stomatologii i Chirurgii Stomatogicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet w Kolonii, Niemcy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.01.2014     Accepted: 06.02.2015   Published: 02.03.2015

 

 PL

Współczesne aspekty leczenia pacjentów z chorobą przyzębia i z nachylonymi implantami


słowa kluczowe:

augmentacja kości, periimplantitis,sterylizacja fotodynamiczna aPDT, terapia fotodynamiczna


streszczenie:

Niektórzy dentyści nadal patrzą sceptycznie na leczenie implantologiczne u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Poza obecnością parametrów przewlekłego stanu zapalnego w naturalnym układzie tkanek przyzębia, krytycznie ocenia się ryzyko wczesnej utraty implantu i powikłań biologicznych [23]. Wprawdzie istnieją doniesienia opisujące wieloletnie doświadczenia z leczeniem implantologicznym u osób ze zniszczonym przyzębiem, jednak najważniejsze założenia terapeutyczne są ciągle bardzo zróżnicowane albo odmawia się pacjentom leczenia implantologicznego z powodu tego względnego przeciwwskazania [21]. Częstość występowania chorób przyzębia w ostatnich latach stale rośnie. Planowanie leczenia chirurgicznego i protetycznego musi, dla zapewnienia długoterminowego powodzenia, zostać uzupełnione o leczenie tkanek przyzębia przed i w trakcie leczenia implantologicznego, jak również podczas wizyt kontrolnych [11].


GB

Current aspects in the treatment of periodontally diseased patients with angulated implants


key words:

bone augmentation, periimplantitis, photodynamical sterilisation aPDT, photodynamic therapy


summary:

Implant treatment on patients with chronic periodontal disease is still viewed with scepticism by some dentists. In addition to the presence of chronic inflammation parameters on the natural periodontal system, the risk of early implant failure and of biological complications is viewed critically [23]. Although we have reports covering many years of experience with implant treatment in periodontally compromised patients, the relevant treatment concepts are still highly divergent, or the patient is denied implant therapy due to this relative contraindication [21]. The incidence of periodontal disease has increased steadily in recent years. Surgical and prosthetic treatment planning must be supplemented by the management of the periodontal tissues before and during implant treatment as well as at recall in order to ensure longterm success [11].