d

Antonio Lazetera

 

 

 PL


Nowe horyzonty w zastosowaniu estetycznych kompozytowych licówek w protetyce stomatologicznej – część 2 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Dostępny jest już szeroki wybór coraz bardziej innowacyjnych i niezawodnych materiałów zaspokajających potrzeby pacjentów i lekarzy dentystów. W sytuacji, gdy kładzie się silny nacisk na wygląd, estetyka staje się absolutnie subiektywna i często jest trudno skomunikować się z pacjentem w sposób jasny i jednoznaczny. Patrząc na szeroki wybór możliwości rozwiązań protetycznych, okazuje się, że dostępne są nowe metody do wykonywania różnorodnych uzupełnień. Ponadto, użycie do licowania kompozytów estetycznych jest coraz bardziej przekonujące, ponieważ ich rozwój polega na tworzeniu nowych, alternatywnych materiałów, których nie można nie doceniać. Ten nowy estetyczny system do licowania zapewnia satysfakcję w ramach aktualnych norm estetycznych z uwzględnieniem nowoczesnego kształtu i struktury powierzchni przedsionkowych. Ponadto kolor może zostać wybrany spośród szesnastu najbardziej popularnych kolorów z kolornika Vita i, podobnie jak w przypadku klinicznym przedstawionym w niniejszym artykule, jeżeli konieczna jest indywidualna charakteryzacja, kolor ten może być łatwo modyfikowany. Łatwość z jaką można używać systemu satysfakcjonuje mniej lub bardziej uzdolnionego technika, pracującego z tego typu uzupełnieniami, przywracając pacjentowi komfort w przewidywalny sposób, poprawiając wydajność i zwiększając produkcję w naszych laboratoriach, a także przyczynia się do poprawy wizerunku praktyki w oczach coraz bardziej zróżnicowanych klientów. W konsekwencji, rozwój technologiczny pozwala teraz technikowi dentystycznemu na korzystanie z kolejnych materiałów i skraca czas wykonywania uzupełnień o niepodważalnej jakości.


GB

New Horizons in the Use of Esthetic Composite Facets in Prosthetic Dentistry- Part 2

 


key words:

 


summary:

A wide range of increasingly innovative and reliable materials is now available to satisfy the needs of both patients and dentists. Esthetics become absolutely subjective in a situation where there is strong emphasis on appearance and this is often difficult to communicate clearly and unequivocally to the patient. Looking through the wide range of prosthetic options, new methods are available for the heterogeneous manufacture of prostheses.
Moreover, using esthetic composite facets is increasingly convincing as its development has concentrated on using new alternative materials that are not to be undervalued. This new esthetic coating system manages to satisfy current esthetic standards with a modern design of its form and the vestibular surface structures. Lastly, the color can be chosen from sixteen of the most recognized ones in the Vita scale and as in the clinical case presented in this article, this color can be easily modified if necessary in order for it to be individually harmonized. The ease with which the system can be used satisfies every more or less artistic technician who works with this type of prosthesis, restoring the patient’s well-being in a predictable manner, improving efficiency and increasing production in our laboratories as well as contributing to improving
the dental studio’s image in the eyes of an increasingly varied clientele. Consequently, technological evolution now permits the dental technician to use a valid succession of materials and take less time to produce standard units of undoubted quality.