5

Douglas A. Terry, DDS, Karl F. Leinfelder, DDS, MS, Markus B. Blatz, DMD, Ph.D

 

 PL

Osiąganie doskonałości estetycznej i odtwórczej za pomocą zaawansowanych biomateriałów: część II 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Trwałość wypełnień kompozytowych jest przedmiotem rozważań wielu stomatologów, badań klinicznych i artykułów naukowych (1-16). Wczesne próby stosowania kompozytów w odcinkach bocznych wiązały się z powikłaniami, w tym: częstym występowaniem ścierania, zawodzeniem systemów łączących, dużym skurczem polimeryzacyjnym, słabą adaptacją brzeżną po spolimeryzowaniu, częstym występowaniem mikroprzecieku, a w konsekwencji częściej pojawiającą się próchnicą wtórną oraz nadwrażliwością pozabiegową (17-21).
Poprawa użyteczności materiałów kompozytowych w odcinkach bocznych wymaga pokonania powyższych przeszkód oraz opracowania optymalnego protokołu postępowania przy zakładaniu wypełnień kompozytowych w tylnych zębach (22,23). Powodzenie zabiegu zakładania wypełnienia kompozytowego w odcinku bocznym zależy od wzajemnych powiązań pomiędzy trzema podstawowymi elementami: wybór materiału odtwórczego, adhezja oraz technika kliniczna (Ilustracja 1). Podstawowymi zasadami są zachowanie zdrowej struktury zęba, osiągnięcie sterylnej, wolnej od szczelin warstwy hybrydowej oraz eliminacja mikroprzecieku poprzez zapewnienie wolnej od naprężeń powierzchni styku zęba z wypełnieniem.


GB

Achieving Aesthetic and Restorative Excellence Using an Advanced Biomaterial: Part II


key words:

 


summary:

The longevity of the composite restoration has been the topic of concern by many private practitioners, clinical studies and research articles.1-16 Early attempts to utilize composite resins in the posterior region revealed complications, including: an elevated rate of occlusal wear, inadequate bonding systems, a high polymerization shrinkage and lack of adaptation to the margins after polymerization, an increased incidence of microleakage with frequent secondary caries and postoperative sensitivity.17-21 Improving serviceability of posterior composite resins in the oral cavity requires one to address these obstacles while developing an optimal protocol for placing posterior composite restorations.22,23 A successful restorative procedure for posterior composite resins relies on the interrelation of three primary elements: restorative material selection, adhesion and clinical technique. (Illustration 1) The fundamental principles of this process require maintaining sound tooth structure, achieving a sterile, gap-free hybrid layer, and eliminating microleakage by securing a stress-free restorative-tooth interface.