lek. dent. Ewa Rybkowska, lek. dent. Marcin Krzyżanowski, dr n.med. Aneta Olszewska, dr n. med. Maria Kruszyńska- Rosada, Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej, Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Maria Borysewicz–Lewicka 

Kierownik Pracowni: dr n.med. Maria Kruszyńska-Rosada

 

 

 PL

Stomatologiczne potrzeby lecznicze dzieci objętych badaniami prowadzonymi w ramach Dnia Marzeń Fundacji „Mam Marzenie” 


słowa kluczowe:

dzieci, próchnica zębów, potrzeby lecznicze


streszczenie:

Wstęp: Od 2009 roku Fundacja „Mam Marzenie” organizuje Ogólnopolski Dzień Marzeń, którego głównym celem jest przekazywanie rodzicom informacji o wpływie wczesnej diagnostyki na ostateczny wynik leczenia różnych chorób, w szczególności nowotworowych. Potrzeba oceny zdrowia jamy ustnej skłoniła organizatorów w Poznaniu do rozszerzenia zakresu działań profilaktycznych o wykonanie badań stomatologicznych.
Materiał i metody: Przeglądowe badania 120 dzieci w wieku 3-16 lat zamieszkujących okolice Poznania, wykonano w warunkach gabinetu dentystycznego. Odnotowano występowanie próchnicy i zaburzeń zgryzu a także złogów nazębnych i uszczelnienia bruzd zębowych. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono frekwencję i intensywność próchnicy oraz wskaźnik leczenia. Dokonano określenia potrzeb leczniczych w zakresie stomatologii zachowawczej i ortodoncji a ponadto potrzeb poprawy higieny jamy ustnej.
Wyniki: Frekwencja próchnicy wynosiła 94,23% wśród dzieci z uzębieniem mlecznym i mieszanym oraz 98,53% z uzębieniem stałym. Wskaźnik intensywności próchnicy w tych grupach miał średnią wartość odpowiednio 3,6+1,47 (puw-z + PUW-z) oraz 5,93 (PUW-z). Wśród zbadanych 2860 zębów odnotowano 508 zębów z próchnicą i 146 wypełnionych; wskaźnik leczenia uzyskał wartość 0,24.
Wnioski: Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie potrzeb leczenia stomatologicznego w tej grupie. Wskazują także na niską świadomość zdrowotną mieszkańców małych miejscowości. Stąd każda forma promocji profilaktyki, w tym również organizacja Ogólnopolskiego Dnia Marzeń, ma znaczenie w rozwoju stomatologicznych zachowań prozdrowotnych.

 


GB

 


       Dental treatment needs of children participated in the surveys carried out on the Dream Day

       Foundation's ,,I have a dream"

 


key words:

children, dental caries, treatment needs


summary:

Introduction: Since 2009, the Foundation "I have a dream" is organizing National Day of Dreams, whose main objective is to provide parents with information about the impact of early diagnosis on the final outcome of treatment of various diseases, particularly cancer. Oral health evaluation needs has prompted foundation in Poznan to expand the preventive program also for the dental examination.
Material and Methods: The study included 120 children aged 3-16 years living around Poznan. Examination was performed in a dental office. There were evaluated caries incidence and malocclusion as well as dental plaque and fissure sealants. Based on the obtained results, caries frequency, intensity and the rate of treatment were calculated. Determination of conservative dentistry, orthodontics and oral hygiene needs has been made.
Results: Caries frequency was 94.23% among children with deciduous and mixed dentition, and 98.53% with permanent dentition. Caries intensity index in these groups had a mean value of 3.6+1.47 respectively (dmf-t +DMF-T) and 5.93 (DMF-T).Among examined 2860 teeth, 508 teeth represented dental caries and 146 had been filled, hence the rate of treatment received 0.24 value.
Conclusions: Obtained results confirmed the existence of dental treatment needs. However, point primarily to the low awareness of oral health in the residents of small towns. Thus, any form of promotion and prevention, including the National Day of Dreams has a role in promotion of good dental habits especially among children.