2

Paul Rotsaert, RDT 

 

 PL

Funkcja okluzyjna a pojedyncza korona 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Koncepcję kompasu okluzyjnego pierwotnie zaproponował Michael H. Polz, aby pomóc technikom w nawoskowaniu okluzyjnych form koron. Ruchy antagonistycznego guzka przez cały stół okluzyjny zęba opisano wraz z pełnym nawoskowaniem sekwencyjnym, co umożliwiło zachowanie prawidłowego odstępu we wszystkich wychyleniach. W niniejszym artykule opisano użycie kompasu okluzyjnego w nawoskowaniu pierwszego górnego i dolnego trzonowca. Przedstawione koncepcje mogą mieć zastosowanie do wszystkich materiałów uzupełniających, w tym amalgamatu, kompozytu, złota i porcelany.

 

 


GB

 Occlusal Function and the Single Crown


key words:

 


summary:

The concept of the occlusal compass was originally proposed by Michael H. Polz to help technicians wax-up occlusal forms of crowns. The movements of an antagonistic cusp across the occlusal table of a tooth are described with sequential waxing completed to allow proper clearance in all excursions. This article describes the use of the occlusal compass in the waxing of an upper and lower first molar. The concepts outlined can be applied to all restorative materials including amalgam, composite, gold, and porcelain.