1dr. n. med. Przemysław Kopczyński
2dr n. med. Rafał Flieger
3prof. dr hab Teresa Matthews-Brzozowska

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i  Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

 

 PL

Rola biochemicznych markerów obrotu kostnego w monitorowaniu ortodontycznych przesunięć zębów - przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

markery kostne, monitorowanie leczenia, ortodontyczne przemieszczanie zębów


streszczenie:

Celem pracy było przedstawienie poglądów autorów z ostatniego dziesięciolecia na temat wykorzystania markerów kostnych dla określenia możliwości przemieszczeń zębów oraz oceny resorpcji korzeni u zwierząt doświadczalnych, a także ich przydatności w leczeniu ortodontycznym pacjentów. Autorzy badań potwierdzają przydatność biochemicznych markerów kostnych dla monitorowania współczesnej terapii ortodontycznej. Udowodniono także, że prawidłowa ocena markerów kostnych w leczeniu ortodontycznym stanowi ważny element pozwalający na kontrolowanie przebiegu leczenia, a także zabezpiecza przed zbyt wczesnym jego zakończeniem.


GB

The role of biochemical markers of bone turnover in monitoring orthodontic movements od teeth – a review of literature


key words:

bone markers, monitoring of treatment, orthodontic tooth movement


summary:

The aim of this study was to provide the views of the authors of the last decade, about the use of bone markers to determine the possibility of displacement of teeth and root resorption assessment in experimental animals and their usefulness in the treatment of orthodontic patients. The study confirmed the usefulness of the evaluation of bone markers for contemporary orthodontic treatment. It was proved that a correct assessment of bone markers in orthodontic treatment is an important element enabling the monitoring of treatment and also protects against the premature ending.