9

Wojciech Krówczyński

 

 PL

Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej


słowa kluczowe:

bezpieczeństwo i ochrona danych, dane osobowe, dokumentacja medyczna, praktyka stomatologiczna


streszczenie:

Artykuł przedstawia zasady ochrony danych osobowych w praktyce stomatologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.


GB

Personal data protection in dental practice


key words:

safety and data protection, personal data, medical documentation, dental practice


summary:

This article presents the data protection principles in dental practice in accordance with applicable law.