Aleksandra Ślifirska

 

 PL

Podstawy kreowania wizerunku placówki medycznej


słowa kluczowe:

Medyczny Public Relations, komunikacja z pacjentami, wizerunek lekarza, opinia na temat lekarza w internecie


streszczenie:

Na funkcjonowanie placówki medycznej ogromny wpływ ma wizerunek lekarzy, którzy w nim pracują. Pacjenci decydując się na wybór specjalisty, poszukują osoby, której mogą zaufać i powierzyć swoje zdrowie. Działania PR mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek lekarza i placówki medycznej w ich otoczeniu. Każdy lekarz powinien wykorzystywać je już od momentu otworzenia swojej praktyki. Dbając o dobry wizerunek swojej placówki, lekarz dba także o swój wizerunek, co przekłada się na ilość zadowolonych pacjentów.


GB

Basics of creating the image of a medical facility


key words:

Medical Public Relations, communication with patients, medical image, opinion about the doctor in the internet


summary:

Doctors' image has a huge impact on functioning of the medical facility, in which they are working. When patients are looking for a specialist, they are searching for a trusted person to whom they can entrust their health. PR activities' task is to build a positive image of the doctor and medical facility in its environment. Each dentist should use them, ever since the opening of the practice. Doctor that takes care of the good image of his facility, also takes care of his own image, which is reflected in the number of satisfied patients.